Baner 2018
Orzel

Historia Szkoły

Logo
Dawne koszary

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich

Jest we Wrześni miejsce szczególne, związane z początkami odrodzonej 
II Rzeczpospolitej. Są to budynki koszar przy ul. Kościuszki, a obecnie 
ulicy Koszarowej. To tu 29 XII 1918 rodziła się wolna Września, wydarta 
przez Władysława Wiewiórkowskiego i powstańców wielkopolskich Niemcom. 
Jeden z głównych budynków koszarowych i dawne kasyno oficerskie 
zajmuje Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich. 
Szkoła kształci uczniów, głównie w zawodach rzemieślniczych. Początki 
tego typu szkolnictwa we Wrześni sięgają roku 1868, gdy powstała Szkoła 
Rzemieślnicza, a następnie Rzemieślnicza Szkoła Dokształcająca. Mimo 
upływu lat szkoła nawiązuje w swej pracy do tradycji wielkopolskiego rzemiosła. 
1 VII 1992 dzięki staraniom dyrekcji ZSZ i Cechu Rzemiosł Różnych we Wrześni 
szkoła otrzymała budynki po wycofanej z Polski armii radzieckiej. 2 IX 1992 
rozpoczęły się zajęcia w wyremontowanych salach. Rosjanie zostawili je zdewastowane, bez toalet, drzwi i kaloryferów. Jednak dzięki pracy rzemieślników budynek został doprowadzony do takiego stanu, że mógł służyć młodzieży do nauki. W nowym roku szkolnym, 5 X 1992 odbyło się poświęcenie wyremontowanego budynku, dokonał tego ks. Prałat Władysław Kierzek, proboszcz parafii p.w. Św. Ducha. Oficjalnego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonał dyr. Zespołu Szkół Zawodowych, Tadeusz Smejda w towarzystwie Kuratora Oświaty- Grażyny Ziółkowskiej. Nadzór pedagogiczny nad nowym budynkiem sprawował wicedyrektor ZSZ- Zdzisław Kasprzyk. W nowej szkole uczyło się 720 uczniów. Dnia 1 IX 1993 nastąpił podział ZSZ i na ulicy Koszarowej 12 
powstała samodzielna szkoła- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2. jej dyrektorem został Zdzisław Kasprzyk, zaś jego zastępcami Anna Paluszak i Eugenia Potęga. W szkole oprócz klas rzemieślniczych istniało Średnie Studium Zawodowe. To jego absolwenci 10 i 11 V 1995 zdawali pierwszy egzamin maturalny w historii nowej placówki. W szkole pomocy medycznej udzielały higienistki- Mirosława Przewoźna i Iwona Bachorz. Młodzież z nauczycielami starała się by nowa szkoła wpisała się w atmosferę miasta. Pracowała społecznie, sadząc lasy, sprzątając świat, tworząc koła zainteresowań, sekcje sportowe. Wraz z postępującą stabilizacją zmieniało się oblicze szkoły. Puste klasy i korytarze zmieniały swój wygląd. Nawiązywano do tradycji i patriotyzmu. Powstała wtedy szkolna Sala Tradycji. Pracownicy szkoły zżyli się i poznali, i 22 XII 1996 wspólnie zaczęli organizować Wigilię Szkolną dla wszystkich pracowników szkoły, 
bawili się w Rodzinnym Turnieju Sportowym. Nie omijały szkoły i przykre doświadczenia, jak fałszywy alarm bombowy. Młodzież pod kierunkiem opiekunów założyła i prowadziła sklepik szkolny. W roku 1998 skończyła się kadencja pierwszego dyrektora szkoły Zdzisława Kasprzaka, żegnanego serdecznie przez uczniów, nauczycieli i rzemieślników. Został on następnie honorowym dyrektorem szkoły. Nowym dyrektorem została 1 IX 1998 Anna Paluszak. Szczęśliwym dniem był 10 XI 1999 roku. Miało miejsce wtedy nadanie
szkole imienia Powstańców Wielkopolskich. W akcie nadania imienia, czytamy 
„W uznaniu dorobku pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz działalności na rzecz przybliżenia młodzieży patrona w imię poszanowania postępowych kart historii naszego narodu nadaję Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 2 we Wrześni imię Powstańców Wielkopolskich.” Uroczystość zaszczycili liczni goście, szkoła otrzymała ufundowany przez rzemiosło swój sztandar, program artystyczny przedstawiła młodzież, a tańczył szkolny zespół taneczny w strojach historycznych. Istniejąca w szkole Sala Tradycji gromadzi i przedstawia pamiątki po powstańcach wielkopolskich. Wielu z nich było przodkami naszych uczniów. Szkoła współpracuje z rodzinami żołnierzy i oficerów służących w 68 pp, który miał siedzibę w budynkach szkoły, m. in. z panią Cecylią Welter. Jej brat, młody oficer 68 pp zginął w Katyniu. Współpracujemy z potomkami powstańców wielkopolskich, z panem Szczepaniakiem i Trawińskim. Młodzież brała udział w pracy Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, uczestniczyła w jego zjeździe w Poznaniu. Była także obecna na zlocie w Gnieźnie Szkół 
im. Powstańców Wielkopolskich. W szkole wychodzą czasopisma poświęcone szkole „Wieści z koszar”, historii- „Biuletyn Historyczny” i problemom integracji europejskiej „ Biuletyn europejski”.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 29 sierpnia 2003 roku Starosta Powiatu Wrzesińskiego w imieniu Zarządu Powiatu wręczył akt powierzenia stanowiska kierowniczego dyrektora ZSZ nr 2 mgr Beacie Sieradzkiej.
Na swoich zastępców nowa dyrektor szkoły powołała mgr inż. Jadwigę Pogłodzińską(w związku z przejściem na emeryturę od 1 września 2007 r. zastąpiła ją mgr inż. Dorota Kaczmarek) i mgra Macieja Mielczarka. Kierownikami szkolenia praktycznego zostali mgr Wojciech Pluta i mgr inż. Piotr Kapelak.
W nowym roku szkolnym, pod przewodnictwem nowej dyrekcji, uczniowie klas młodzieżowych i słuchacze szkół dla dorosłych wraz z gronem pedagogicznym zorganizowali 10 - lecie powstania szkoły. Chętnie angażowali się także w inne przedsięwzięcia: coroczne sprzątanie świata, Góra Grosza, Walentynki, Dzień Kobiet, wigilia, zbiórka baterii, konkurs ortograficzny, konkurs recytatorski. Organizowano rajdy rowerowe do Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w Biechowie, uczczono 25 - lecie pontyfikatu Jana Pawła II. Rozwijając swoje zainteresowania zawodowe, pracownicy młodociani brali udział w szkoleniach cukierniczych w Ośrodku Doskonalenia Cukierników Profesional, zmagali się w Międzyszkolnym Konkursie w Grillowaniu w Gnieźnie. Swoje podwoje otworzyła szerzej biblioteka szkolna. Organizowano tu szereg konkursów i kiermaszy, m.in. Książka za złotówkę, Wiesz wszystko o książce i bibliotece, odchodzono Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. Szkoła pomagała także wychowankom Domu Dziecka w Kórniku – Bninie. Zespół Funky zaczął odnosić pierwsze sukcesy. ZSZ nr 2 przedstawiał swoją ofertę edukacyjną na Powiatowych Targach Edukacyjnych. Nie zapominając o historii, uczestniczyliśmy w obchodach rocznicowych na terenie miasta i powiatu, m.in.: rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, rocznica mordu katyńskiego, 1, 2 i 3 maja, odsłonięcie
Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i AK w Poznaniu. Braliśmy udział w warsztatach archeologicznych w Biskupinie. Poznawaliśmy także Europę dzięki organizowaniu Tygodni Kultury Europejskiej, udziałowi w euro wyborach, akcji posadzenia pomarańczowego drzewka na znak jedności z Ukrainą, współpracy z firmami budowlano-instalatorskimi w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Mikuszewie. Z inicjatywy dyrektor Beaty Sieradzkiej odbył się we wrzesińskiej farze koncert Z Wadowic i Krakowa do Rzymu. 25 lat pontyfikatu Jana Pawła II, konferencja popularnonaukowa Mickiewicz daleki i bliski. Spotkania Wielkopolskie w 150 rocznicę śmierci Poety, a także konferencja
Zmiany klimatu – szanse, zagrożenia i adaptacje. Rozpoczęto współpracę 
z Wyższą Szkołą Handlu i Rachunkowości w Poznaniu. Pracownicy tej uczelni prowadzili zajęcia dydaktyczne dla uczniów technikum. Współpraca ze stowarzyszeniem Przyjazna Szkoła zaowocowała realizacją w naszej placówce pierwszego projektu finansowanego przez Unię Europejską. Dla społeczności
lokalnej wraz z Cechem Rzemiosł Różnych we Wrześni organizowaliśmy festyn ludowo-rzemieślniczy Korzenie. Od roku szkolnego 2005/2006 zaczęły odbywać się konkursy fryzjerskie, które stopniowo przekształciły się w konkursy o zasięgu ogólnopolskim. Młodzi adepci sztuki kulinarnej i cukiernictwa zmagali się
w etapach wojewódzkich konkursów Młody kreator sztuki kulinarnej, brali udział w Targach Sweet EXPO. W ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży zaczęła działać grupa Młodzi Liderzy. Pięknieć zaczął także budynek szkoły i jego otoczenie.
Wymieniono pokrycie dachowe, większość okien, pomalowano korytarze i sale dydaktyczne, rozpoczęto przebudowę boisk szkolnych.

Od pierwszego września 2008 roku nowym dyrektorem szkoły został mgr Maciej Mielczarek. Na swoich zastępców powołał mgr inż. Dorotę Kaczmarek i mgra Romualda Frąckowiaka. Kierownikami szkolenia praktycznego zostali mgr inż. Piotr Kapelak i mgr Piotr Gruszecki. 20 września 2008 roku gościliśmy
w naszej szkole uczestników VII Ogólnopolskiego Zlotu Szkół i Harcerstwa noszących imiona Powstańców Wielkopolskich. Dyrektor Maciej Mielczarek kontynuował rozpoczęte prace remontowe, m.in. remont boisk sportowych,
wymianę okien, remont sanitariatów. Szkoła została także częściowo ogrodzona. Uczniowie nadal chętnie doskonalili swoje umiejętności, brali udział w szkoleniach organizowanych przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, w warsztatach Lekcja z profesjonalistą w hotelu Sheraton, seminarium organizowanym przez firmę Backaldrin, hotel Nest w Gnieźnie, hotel Kosmowski, firmę Zeelandia. Cukiernicy i piekarze wielokrotnie brali udział w Mistrzostwach Polski Uczniów Szkól Cukierniczych Expo Sweet, Ogólnopolskim Turnieju Cukierniczym im W. Kandulskiego,  Ogólnopolskim Turnieju Piekarskim im. A. Butki. Po raz pierwszy w historii szkoły nasz uczeń reprezentował Polskę
na mistrzostwach świata cukierników w Sao Paulo. Także stolarze zaczęli odnosić sukcesy na skalę ogólnopolską. Nigdy nie zapominamy o potrzebujących pomocy. Corocznie angażujemy się w akcję Szlachetna Paczka. Uczciliśmy także 20 rocznicę powstania ZSZ nr 2. Rozwija się współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych we Wrześni i Ochotniczym Hufcem Pracy.
Szkoła otwiera swoje podwoje dla chętnych chcących kształcić się na poziomie technikum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły dla dorosłych i gimnazjum. Panuje tutaj przyjazna atmosfera. Uczniowie chętnie podwyższają poziom swoich wiadomości i umiejętności. O innych sukcesach szkoły można dowiedzieć się więcej na naszej stronie internetowej, do której odwiedzenia serdecznie zapraszamy.

 

<< wstecz