Baner 2018
Orzel

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Logo
 1. Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych określają odrębne przepisy.
 2. Rekrutacja do szkoły odbywa się bez wykorzystania systemów informatycznych.
  • O przyjęcie do szkoły może ubiegać się kandydat, który ukończył 18 lat i sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły,
  • najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno–wychowawczych ukończył 16 lat, jeżeli ma
  • opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży,
  • najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych ukończył 15 lat  i jest
  • uczestnikiem Ochotniczego Hufca Pracy.
 3. Warunkiem przyjęcia do Szkoły osób, o których mowa w ust. 3 pkt 2-3 jest ponadto ukończenie sześcioletniej szkoły podstawowej koły podstawowej.
 4. Kandydaci do szkoły składają następujące dokumenty:
  • wniosek o przyjęcie do Szkoły,
  • dokument zawierający tabelę z kryteriami dodatkowymi branymi pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • oświadczenia, orzeczenia i inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia przez kandydata kryteriów, o których mowa w ust. 5 pkt 2,
  • świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej,
  • 2 fotografie (z podanym na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia),
  • oświadczenia, orzeczenia i opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz inne dokumenty i zaświadczenia (zgody lub opinie),
  • zaświadczenie, że kandydat jest uczestnikiem Ochotniczego Hufca Pracy, w przypadku kandydatów, którzy najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych nie ukończyli 16 roku życia;
 5. Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, która przeprowadza postępowanie zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 1.

 

<< wstecz