Baner 2018
Orzel

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Logo

1. Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych określają odrębne przepisy.

2. Rekrutacja do szkoły odbywa się bez wykorzystania systemów informatycznych.

3. O przyjęcie do szkoły może ubiegać się kandydat, który:

    1) ukończył 18 lat i sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły,

    2) najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych ukończył 16 lat, jeżeli ma

        opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży,

    3) najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych ukończył 15 lat  i jest

        uczestnikiem Ochotniczego Hufca Pracy.

4. Warunkiem przyjęcia do Szkoły osób, o których mowa w ust. 3 pkt 2-3 jest ponadto ukończenie

    sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej.

5. Kandydaci do szkoły składają następujące dokumenty:

    1) wniosek o przyjęcie do Szkoły,

    2) dokument zawierający tabelę z kryteriami dodatkowymi branymi pod uwagę w postępowaniu

        rekrutacyjnym,

    3) oświadczenia, orzeczenia i inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia przez kandydata

        kryteriów, o których mowa w ust. 5 pkt 2,

    4) świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły

         podstawowej,

    5) 2 fotografie (z podanym na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia),

    6) oświadczenia, orzeczenia i opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz inne dokumenty i

         zaświadczenia (zgody lub opinie),

    7) zaświadczenie, że kandydat jest uczestnikiem Ochotniczego Hufca Pracy, w przypadku kandydatów

         którzy najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych nie ukończyli 16 roku

         życia;

6. Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, która przeprowadza postępowanie rekrutacyjne

    zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 1.

<< wstecz