Baner 2018
Orzel

Zasady oceniania w czasie kształcenia na odległość

Logo

Pobrane

PROWADZENIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ OD 25 MARCA 2020 DO 10 KWIETNIA 2020

1. Szkoła w prowadzeniu nauki zdalnej:
- zwraca szczególną uwagę na równomierne obciążenie uczniów zajęciami w danym
dniu,
- uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów,
- przestrzega zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

2. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów wskazanych przez nauczyciela, w szczególności rekomendowanych przez MEN (platformy edukacyjne), CKE, OKE a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów TV i PR. Głównym narzędziem pracy zdalnej w ZSZ nr 2 jest e-dziennik.

3. Nauczyciel jest zobowiązany do realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (lub innego sposobu po ustaleniu z dyrektorem szkoły).

4. Uczeń ma obowiązek:
- systematycznego uczestniczenia w kształceniu na odległość,
- wykonywania wskazanych do samodzielnej realizacji zadań w domu,
- podejmowania aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia,
- posiadania swojego konta w dzienniku elektronicznym,
- założenia konta użytkownika na wybranej przez nauczyciela platformie edukacyjnej, jeśli pozwalają na to możliwości techniczne i posiadany w domu sprzęt.

5. Komunikacja między nauczycielem a uczniem i rodzicem odbywa się głównie poprzez dziennik elektroniczny.

6. Uczeń oraz jego rodzice na bieżąco mogą monitorować osiągnięcia edukacyjne poprzez dostęp do dziennika elektronicznego.

7. Uczeń oraz rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela z prośbą o dodatkowe uzasadnienie otrzymanej przez ucznia oceny.

8. W przypadku niedostępności wymienionych w pkt 5 formy komunikacji uczeń i jego rodzice są zobowiązani do kontaktu z dyrektorem szkoły w celu zorganizowania alternatywnego źródła komunikowania się.

9. Wychowawca klasy wspiera i pomaga swoim wychowankom w trudnościach w czasie kształcenia na odległość. Wychowawca klasy także udziela stosownych porad rodzicom swoich wychowanków.

10. Nauczyciel może zrezygnować z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności, form sprawnościowych, doświadczalnych i praktycznych na rzecz form pisemnych.

11. Zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów regulowane są przez dotychczasowe Przedmiotowe Systemy Oceniania.

12. Formy prac pisemnych (sprawdziany, kartkówki, prace klasowe, zadania domowe i inne) oraz ich ocena są realizowane zgodnie z zapisami w Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (terminy dotyczące: zapowiadania prac pisemnych, poprawy, zaliczania w przypadku nieobecności ucznia, poprawy przez nauczyciela itp.).

13. Sposób i terminy przesyłania prac określa nauczyciel z uwzględnieniem możliwości technicznych uczniów.

14. Nauczyciel może także monitorować postępy uczniów poprzez platformy edukacyjne.

15. Nauczyciel zachowuje w miarę możliwości technicznych ocenione prace uczniów.


 

Aneks do WSO został opracowany przez zespoły przedmiotowe w formie e-konsultacji.

O wyżej wymienionych zmianach uczniowie i rodzice zostaną poinformowani poprzez dziennik elektroniczny i umieszczenie informacji na stronie zsz2.wrzesnia.pl.


 

<< wstecz