Baner 2018
Orzel

Informacja dot. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

Logo

Informacja dot. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej oraz personelu w placówkach oświatowych dla: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich

 

SUMA UBEZPIECZENIA: 20 000 zł

SKŁADKA: 39 zł (świadczenia podstawowe wraz ze świadczeniami dodatkowymi)

Ubezpieczyciel: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń SA VIG

                           ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa,    tel. 22 469 69 69

Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas zajęć dydaktycznych oraz w życiu prywatnym.

Przedmiot ubezpieczenia: Następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć Ubezpieczonego.

 

ŚWIADCZENIA:

I ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE – NNW:

1) Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej jednak niż 100% sumy ubezpieczenia (bez konieczności badania przez lekarza orzecznika);

2) Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku w wysokości 100% sumy ubezpieczenia (dodatkowo 100% sumy ub. gdy śmierć nastąpiła na terenie placówki oświatowej lub wyłącznie  50% sumy gdy śmierć zaistniała wskutek aktu terroru);

3) Świadczenie progresywne - 20% sumy ubezpieczenia, wypłacane w przypadku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku w przedziale od 61% do 100 %

4) Świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu ubezpieczonego - 2 000 zł, wypłacane jednorazowo

5) Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki - 100 zł za 7 dni szkolnych nieobecności w placówce oświatowej, max. za 35 dni szkolnych

6) Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości 20% sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia zaistniałe w okresie odpowiedzialności Wiener TU SA VIG, jeżeli koszty ich nabycia nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub z innego tytułu oraz zostały poniesione wyłącznie na terenie RP (np. tzw. „lekki” gips, zakup ortezy);

7) Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, w wysokości 2% sumy ubezpieczenia, wypłacany jednorazowo, jeżeli okres niezdolności do nauki lub pracy przekroczył 31 dni;

8) Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – jednorazowe świadczenie w wysokości 5% należnego świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu na jedno i wszystkie zdarzenia zaistniałe w okresie odpowiedzialności Wiener TU SA VIG, wypłacane Ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50%;

9) Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady, w wysokości 200 zł, jeżeli Ubezpieczony przebywał w związku z tym zdarzeniem co najmniej 24 godziny w szpitalu.

10) Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu ugryzienia przez kleszcza - 500 zł, o ile w następstwie tego nieszczęśliwego wypadku (ugryzienia przez kleszcza) u Ubezpieczonego zdiagnozowano boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych

11) Assistance – pomoc medyczna, cyberbezpieczeństo w sieci, specjalistyczna zdalna pomoc psychologiczna oraz prawna

 

II ŚWIADCZENIA DODATKOWE:

1) Zwrot kosztów leczenia NNW – do wysokości 10% sumy ubezpieczenia NNW - zaleconych przez lekarza, udokumentowanych i związanych z nieszczęśliwym wypadkiem kosztów:

                a) wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych i operacji, badań diagnostycznych, operacji plastycznych (faktury,        rachunki!),

                b) zakupu lekarstw i środków opatrunkowych (faktury potwierdzające zakup!!!),

                c) transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium

 (W tym: koszty odbudowy stomatologicznej zębów, o ile zostały uszkodzone wskutek nieszczęśliwego wypadku do wysokości 500 zł za jeden ząb – również mlecznych), zakwaterowanie rodzica w przypadku hospitalizacji dziecka w odległości pow. 50 km od miejsca zamieszkania - świadczenie 100 zł za dzień maks za 10 dni zakwaterowania

2) Świadczenie szpitalne – w wysokości 80 zł za 1 dzień pobytu w szpitalu w wyniku NNW, wypłacane od 1. dnia pobytu lub od 3. dnia pobytu w szpitalu w wyniku choroby w łącznej wysokości nie wyższej niż 7 200 zł.

3) Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania - 2 000 zł lub operacji chirurgicznej1000 zł (przy co najmniej 2-dniowym pobycie w szpitalu, w przypadku wycięcia migdałków od 1-go dnia pobytu w szpitalu – świadczenie 500 zł).

4) Świadczenie z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców lub opiekunów prawnych Ubezpieczonego wskutek NW- 4 000 zł.

 

 

Szczegóły dot. ubezpieczenia oraz postanowienia określone są szczegółowo w Ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży „OŚWIATA” dostępnych na stronie https://www.wiener.pl/

LIKWIDACJA SZKÓD

Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie zgłoszenia wypadku w Wiener TU SA VIG za pomocą – telefonu, internetu lub listownie po przekazaniu przez Ubezpieczonego kompletu dokumentacji określonej przez Wiener TU SA VIG. Przysłana dokumentacja przekazywana jest do lekarza orzecznika, który wydaje opinię medyczną. Na podstawie opinii lekarza orzecznika Likwidator  zajmuje stanowisko w sprawie. W szczególnych przypadkach klienci kierowani są na komisję stacjonarną.

 

W razie szkody służę pomocą i zachęcam do kontaktu: tel. 608-684-652 - Małgorzata Mokracka

Wyrażam nadzieję, że ubezpieczenie w Wiener TU SA VIG w zakresie ubezpieczeń szkolnych spotka się z Państwa uznaniem.

<< wstecz