Baner 2018
Orzel

Klauzula informacyjna

Logo

Klauzula informacyjna

 

Podstawa prawna: art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. L 119, s.1).

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2          im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni jest Dyrektor Szkoły, z siedzibą we Wrześni przy      ul. Koszarowej 12, tel. 61 640 09 66, e-mail: zsz2sek@op.pl.

 

2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni jest Justyna Groszkowska, tel. 61 640 09 66, e-mail: zsz2sek@op.pl.

 

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, złożonego przez wnioskodawcę na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r.              o dostępie do informacji publicznej oraz art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych..

 

4. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie              na podstawie obowiązujących przepisów prawa

 

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez minimum 5 lat, czyli okres wynikający z kategorii archiwalnej (okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.20111 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

6. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania             oraz sprostowania.

 

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,                 gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej złożonego przez wnioskodawcę.

 

  

<< wstecz