Baner 2018
Orzel

Ogłoszenie

Logo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 im. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH  WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
SAMODZIELNY REFERENT DS. KADROWYCH ½ etatu od 1 kwietnia 2023 r.


Nazwa i adres jednostki: 

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Koszarowa 12, 62-300  Września.
Określenie stanowiska

Samodzielny Referent ds. Kadrowych, wymiar czasu pracy – 1/2 etat 

 

 1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:

 1. posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 2 letni staż pracy ( ekonomiczne lub administracyjne) lub 

 2. wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 4 letni staż pracy (ekonomiczne lub administracyjne),

 3. posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych,

 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. cieszy się nieposzlakowana opinią,

 7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

 1. praktyczna znajomość zagadnień spraw  kadrowych,

 2. znajomość przepisów prawa pracy,

 3. znajomość programu Kadry Vulcan,

 4. znajomość pakietu biurowego MS OFFICE,

 5. znajomość programu SIO,

 6. obowiązkowość, rzetelność, umiejętność podejmowania decyzji.

 

3.  Przewidywany zakres obowiązków m.in.: 

 1. prowadzenie pełnej dokumentacji pracowników szkoły ( akta osobowe ),

 2. przygotowywanie umów dla pracowników szkoły,

 3. obsługa kadrowa w zakresie poprawności przygotowywanych dokumentów,

 4. przygotowywanie świadectw pracy i dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy,

 5. bieżące ustalanie dodatków za staż pracy,

 6. prowadzenie ewidencji badań pracowniczych, przechowywanie książeczek zdrowia,

 7. zamawianie oraz wydawanie legitymacji służbowych nauczycieli,

 8. prowadzenie ewidencji wyposażenia ( odzież ochronna),

 9. prowadzenie, ewidencja urlopów pracowników szkoły,

 10. wykonywanie czynności związanych z ubezpieczeniem pracowników szkoły,

 11. prowadzenie dokumentacji niezbędnej do wypłacania nagród jubileuszowych pracowników,

 12. sporządzanie sprawozdań związanych ze stanem i ruchem kadrowym,

 13. obsługa programu SIO w zakresie kadr,

 14. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu,

 15. prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich

 16. sporządzanie sprawozdań dla PEFRON 

4. Wymagane dokumenty:

 1. CV;

 2. list motywacyjny;

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

 5. kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( certyfikaty, zaświadczenia),

 6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na stanowisku Samodzielny Referent ds. Kadrowych,

 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 10.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.

 

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 1. dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Samodzielny Referent ds. Kadrowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich” do dnia 13 marca 2023r.,                                   ul. Koszarowa 12, 62-300 Września, 

 2. aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Dodatkowe informacje:

 1. brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany
  za brak spełnienia wymagań formalnych,

 2. prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,

 3. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.zsz2.wrzesnia.pl oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni,        

 4. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

 

Września, 27 luty 2023 r.


 

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni jest Dyrektor Szkoły, z siedzibą we Wrześni przy ul. Koszarowej 12,                     tel. 61 640 09 66, e-mail: zsz2sek@op.pl

2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni jest Justyna Groszkowska, tel. 61 640 09 66, e-mail: zsz2sek@op.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z rekrutacją na stanowisko urzędnicze na podstawie:

 1. Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

 2. wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie                       w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody                   na ich przetwarzanie (w odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody),

 3. art. 9 ust. 2 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych realizowane jest w celu wypełnienia obowiązków
  i wykonania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe w przypadku zatrudnienia będą przetwarzane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej (okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku danych podanych dobrowolnie).

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych               z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie odrzucenie dokumentów aplikacyjnych w prowadzonym postępowaniu aplikacyjnym. 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni,                   ul. Koszarowa 12, 62-300 Września w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Samodzielny Referent ds. Kadrowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich                      we Wrześni.


 

……………………………

podpis


 

<< wstecz