Baner 2018
Orzel

PROJEKT - NAUKA - TO LUBIĘ!

Logo

Logo ue rgb 1

„Nauka- to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Termin realizacji projektu: 01.08.2018 r. – 30.06.2021 r.

Beneficjentem projektu jest Powiat Wrzesiński, a realizatorami:

- Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni,

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni,

- Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni,

- Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni,

- Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni.

Całkowita wartość projektu: 2 058 687,85 zł

Wartość dofinansowania: 1 955 753,45 zł

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji 1577 uczniów (893 kobiet i 684 mężczyzn), w tym 273 uczniów (114 kobiet i 159 mężczyzn) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, uczących się w LO, ZSP, ZSTiO, ZSZ nr 2 i ZSS we Wrześni, poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia i specjalistycznych zajęć terapeutycznych, a także podwyższenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji 44 nauczycieli (32 kobiet i 12 mężczyzn) uczących w w/w szkołach, do 30.06.2021 r. Celem jest również poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w w/w szkołach poprzez doposażenie 8 pracowni przyrodniczych (2 geograficznych,  2 biologicznych, 2 chemicznych, i 2 fizycznych) oraz 4 pracowni matematycznych w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.

W ramach projektu Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni realizuje takie rodzaje wsparcia, jak:

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (w tym prowadzone metodą eksperymentu i doświadczenia) z: matematyki, j. niemieckiego, oraz fizyki.

2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia prowadzone metodą eksperymentu i doświadczenia z: matematyki, fizyki, biologii, geografii oraz fizyki.

3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z: j. niemieckiego, j. angielskiego, chemii oraz przedsiębiorczości.

4. Projekt edukacyjny na temat bioróżnorodności na terenie miasta Września.

5. Zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

6. Studia podyplomowe i szkolenia doskonalące dla nauczycieli.

7. Doposażenie pracowni matematycznej, geograficznej i fizycznej w sprzęt niezbędny do przeprowadzania eksperymentów i doświadczeń.